Hysbysiad preifatrwydd gwefan

Dyddiad dod i rym: Awst 1, 2021

Mae Freedom Writers Foundation yn gwerthfawrogi eich ymddiriedaeth ynom ac yn deall pwysigrwydd diogelu eich preifatrwydd. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n gwefan, https://freedomwritersfoundation.org/ (“Gwefan”), ac yn disgrifio sut rydym yn trin Gwybodaeth Bersonol a gasglwn neu a dderbyniwn trwy ein Gwefan.

Trwy ddefnyddio ein Gwefan, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen a deall y Polisi Preifatrwydd hwn ac yn cytuno i fod yn rhwym iddo. Os nad ydych yn cytuno â'r Polisi Preifatrwydd hwn, peidiwch â defnyddio ein Gwefan.

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu?

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu Gwybodaeth Bersonol amdanoch pan fyddwch yn ei chyflwyno’n wirfoddol i ni drwy ein Gwefan. “Gwybodaeth Bersonol” yw unrhyw wybodaeth sy’n eich adnabod chi’n bersonol neu y gellir ei defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol, fel eich enw, gwybodaeth gyswllt, neu wybodaeth talu.

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth nad yw'n bersonol, megis gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, system weithredu, a thudalennau yr ymwelwyd â nhw ar ein Gwefan.

Sut Ydyn ni'n Defnyddio'ch Gwybodaeth?

Efallai y byddwn yn defnyddio eich Gwybodaeth Bersonol i gyfathrebu â chi, darparu gwasanaethau i chi, prosesu rhoddion neu bryniannau a wneir trwy ein Gwefan, a gwella ein Gwefan.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio gwybodaeth nad yw'n bersonol i olrhain patrymau defnydd ar ein Gwefan ac i wella dyluniad ac ymarferoldeb ein Gwefan.

Ni fyddwn yn gwerthu, masnachu, neu fel arall yn trosglwyddo eich Gwybodaeth Bersonol i unrhyw drydydd parti y tu allan i'n sefydliad heb eich caniatâd, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith neu yn ôl yr angen i gyflawni gwasanaeth i chi.

Sut Ydyn ni'n Amddiffyn Eich Gwybodaeth?

Rydym yn cymryd camau rhesymol i ddiogelu eich Gwybodaeth Bersonol rhag mynediad, newid neu ddatgeliad heb awdurdod. Fodd bynnag, nid oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y Rhyngrwyd na storio electronig yn gwbl ddiogel. Felly, ni allwn warantu diogelwch absoliwt.

Eich Dewisiadau

Efallai y byddwch yn dewis peidio â darparu Gwybodaeth Bersonol i ni. Fodd bynnag, os byddwch yn dewis peidio â darparu gwybodaeth benodol, efallai na fyddwch yn gallu cael mynediad at rai o nodweddion ein Gwefan neu dderbyn gwasanaethau penodol gennym ni.

Gallwch optio allan o dderbyn e-byst hyrwyddo gennym ni trwy ddefnyddio'r ddolen dad-danysgrifio ar waelod pob e-bost.

Eich Hawliau Preifatrwydd California

Os ydych chi'n byw yng Nghaliffornia, mae gennych chi'r hawl o dan Ddeddf Preifatrwydd Defnyddwyr California (“CCPA”) i ofyn i ni ddatgelu gwybodaeth benodol am ein casgliad a defnydd o'ch Gwybodaeth Bersonol dros y 12 mis diwethaf.

I arfer eich hawliau o dan y CCPA, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt a ddarperir isod.

Preifatrwydd y Plant

Ni fwriedir i'n Gwefan gael ei defnyddio gan blant o dan 13 oed. Nid ydym yn casglu Gwybodaeth Bersonol gan blant dan 13 oed yn fwriadol. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod wedi casglu Gwybodaeth Bersonol gan blentyn o dan 13 oed heb ganiatâd rhiant, byddwn yn cymryd camau i ddileu'r wybodaeth honno.

Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Rydym yn cadw'r hawl i newid y Polisi Preifatrwydd hwn unrhyw bryd. Os byddwn yn gwneud newidiadau sylweddol i'r Polisi Preifatrwydd hwn, byddwn yn eich hysbysu trwy bostio Polisi Preifatrwydd wedi'i ddiweddaru ar ein Gwefan.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni yn info@freedomwritersfoundation.org.